Gỗ Adhigama

Gỗ Adhigama
Gỗ AdhigamaNameGỗ Adhigama
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyIngredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Kiến nghị: Đốn ở Rừng Sumeru
Alternative Item Source (Ingame)Chuyển Hóa Gỗ
DescriptionGỗ từ Cây Adhigama, gần như có thể thấy ở mọi nơi, trông có vẻ bình thường, nhưng nó thực sự nhẹ và bền.
Có thể sử dụng để làm đồ trang trí.

Table of Content
Used By
Map Location
Gallery

Used By

Recipe

IconNameRecipe
"Sóng Nước Du Ảnh"
Gỗ Adhigama8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
Châm Chước Của Cư Dân Rừng Sâu
Châm Chước Của Cư Dân Rừng Sâu
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
Ước Tính Của Cư Dân Rừng Sâu
Ước Tính Của Cư Dân Rừng Sâu
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
Hoài Bão Của Cư Dân Rừng Sâu
Hoài Bão Của Cư Dân Rừng Sâu
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
Kiên Trì Của Cư Dân Rừng Sâu
Kiên Trì Của Cư Dân Rừng Sâu
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
Chiều Sâu Đan Dệt
Chiều Sâu Đan Dệt
Gỗ Adhigama6
+
Vải Vóc4
+
14h
Kích Thước Đan Dệt
Kích Thước Đan Dệt
Gỗ Adhigama6
+
Vải Vóc4
+
14h
Bảo Ngọc Đan Dệt
Bảo Ngọc Đan Dệt
Gỗ Adhigama6
+
Vải Vóc4
+
14h
Phố Chợ Đánh Bắt
Phố Chợ Đánh Bắt
Gỗ Sáng6
+
Gỗ Adhigama6
+
14h
Quy Định Đánh Bắt
Quy Định Đánh Bắt
Gỗ Sáng4
+
Gỗ Adhigama4
+
14h
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton