Potion

IconNameRarityEffectRecipe
Thuốc Chịu Nhiệt
Thuốc Chịu Nhiệt3
RarstrRarstrRarstr
Def_Resistance_Fire Tăng 25% kháng Nguyên Tố Hỏa cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Cánh Bướm1
+
Nhụy Hoa Liệt Hỏa1
+
Mora100
Thuốc Chống Ẩm
Thuốc Chống Ẩm3
RarstrRarstrRarstr
Def_Resistance_Water Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thủy cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Cánh Bướm1
+
Đài Sen1
+
Mora100
Thuốc Chịu Lạnh
Thuốc Chịu Lạnh3
RarstrRarstrRarstr
Def_Resistance_Ice Tăng 25% kháng Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Hạt Nhân1
+
Đóa Băng Vụ Hoa1
+
Mora100
Thuốc Kháng Phong
Thuốc Kháng Phong3
RarstrRarstrRarstr
Def_Resistance_Wind Tăng 25% kháng Nguyên Tố Phong cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Hạt Nhân1
+
Hạt Bồ Công Anh1
+
Mora100
Thuốc Tuyệt Duyên
Thuốc Tuyệt Duyên3
RarstrRarstrRarstr
Def_Resistance_Elect Tăng 25% kháng Nguyên Tố Lôi cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Cánh Bướm1
+
Pha Lê Điện1
+
Mora100
Thuốc Chống Bụi
Thuốc Chống Bụi3
RarstrRarstrRarstr
Def_Resistance_Rock Tăng 25% kháng Nguyên Tố Nham cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Cánh Bướm1
+
Thạch Phách1
+
Mora100
Thuốc Thảo Dược
Thuốc Thảo Dược3
RarstrRarstrRarstr
Def_Resistance_Grass Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thảo cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Hạt Nhân1
+
Tường Vi Sumeru1
+
Mora100
Tinh Dầu Liệt Hỏa
Tinh Dầu Liệt Hỏa3
RarstrRarstrRarstr
Atk_ElementHurt_Fire Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Hỏa cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Ếch Xanh1
+
Nhụy Hoa Liệt Hỏa1
+
Mora100
Tinh Dầu Kích Lưu
Tinh Dầu Kích Lưu3
RarstrRarstrRarstr
Atk_ElementHurt_Water Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thủy cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Ếch Xanh1
+
Đài Sen1
+
Mora100
Tinh Dầu Băng Giá
Tinh Dầu Băng Giá3
RarstrRarstrRarstr
Atk_ElementHurt_Ice Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Đuôi Rồng Đất1
+
Đóa Băng Vụ Hoa1
+
Mora100
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton