Đài Phun Nước Lucine

Đài Phun Nước Lucine
Đài Phun Nước LucineNameĐài Phun Nước Lucine
Currency
Ấn Thủy
Ấn Thủy
Related Item
Ấn Thủy
Ấn Thủy
DescriptionPhong tục ném đồng xu vào đài phun nước để cầu nguyện bắt nguồn từ Đài Phun Nước Lucine, bao nhiêu năm qua nó đã luôn lắng nghe nguyện vọng của cư dân Fontaine.

Levels

LvReqReward
0
1
Ấn Thủy30
Nhựa Dễ Vỡ1
Nhựa Dễ Vỡ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
2
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
3
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Công Bằng"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
4
Ấn Thủy30
Phôi Kiếm Đơn Trung Địa1
Phôi Kiếm Đơn Trung Địa
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
5
Ấn Thủy30
Vương Miện Trí Thức1
Vương Miện Trí Thức
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
6
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Chính Nghĩa"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
7
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
8
Ấn Thủy30
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine1
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
9
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Trật Tự"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
10
Ấn Thủy30
Mối Duyên Vương Vấn2
Mối Duyên Vương Vấn
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
11
Ấn Thủy30
Nhựa Dễ Vỡ1
Nhựa Dễ Vỡ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
12
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
13
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Công Bằng"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
14
Ấn Thủy30
Phôi Trọng Kiếm Trung Địa1
Phôi Trọng Kiếm Trung Địa
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
15
Ấn Thủy30
Vương Miện Trí Thức1
Vương Miện Trí Thức
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
16
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Chính Nghĩa"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
17
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
18
Ấn Thủy30
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine1
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
19
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Trật Tự"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
20
Ấn Thủy30
Mối Duyên Vương Vấn2
Mối Duyên Vương Vấn
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
21
Ấn Thủy30
Nhựa Dễ Vỡ1
Nhựa Dễ Vỡ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
22
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
23
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Công Bằng"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
24
Ấn Thủy30
Phôi Vũ Khí Cán Dài Trung Địa1
Phôi Vũ Khí Cán Dài Trung Địa
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
25
Ấn Thủy30
Vương Miện Trí Thức1
Vương Miện Trí Thức
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
26
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Chính Nghĩa"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
27
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
28
Ấn Thủy30
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine1
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
29
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Trật Tự"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
30
Ấn Thủy30
Mối Duyên Vương Vấn2
Mối Duyên Vương Vấn
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
31
Ấn Thủy30
Nhựa Dễ Vỡ1
Nhựa Dễ Vỡ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
32
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
33
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Công Bằng"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
34
Ấn Thủy30
Phôi Pháp Khí Trung Địa1
Phôi Pháp Khí Trung Địa
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
35
Ấn Thủy30
Vương Miện Trí Thức1
Vương Miện Trí Thức
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
36
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Chính Nghĩa"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
37
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
38
Ấn Thủy30
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine1
Chìa Khóa Đền Địa Linh Fontaine
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
39
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Trật Tự"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
40
Ấn Thủy30
Mối Duyên Vương Vấn2
Mối Duyên Vương Vấn
Dung Môi Ảo Mộng1
Dung Môi Ảo Mộng
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
41
Ấn Thủy30
Nhựa Dễ Vỡ1
Nhựa Dễ Vỡ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
42
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
43
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Công Bằng"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
44
Ấn Thủy30
Phôi Cung Trung Địa1
Phôi Cung Trung Địa
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
45
Ấn Thủy30
Vương Miện Trí Thức1
Vương Miện Trí Thức
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
46
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Chính Nghĩa"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
47
Ấn Thủy30
Mối Duyên Tương Ngộ2
Mối Duyên Tương Ngộ
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
48
Ấn Thủy30
Fontaine - Suối Sương1
Fontaine - Suối Sương
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
49
Ấn Thủy30
Triết Học Của 2
Triết Học Của "Trật Tự"
EXP Mạo Hiểm200
EXP Mạo Hiểm
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora
50
Ấn Thủy30
Mối Duyên Vương Vấn2
Mối Duyên Vương Vấn
Mô Hình Máy Móc - Thời Đại Tiên Tiến1
Mô Hình Máy Móc - Thời Đại Tiên Tiến
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora50000
Mora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton