Phong cách Fontaine

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Sự Yên Tĩnh Của Sảnh Chính Nghĩa
Sự Yên Tĩnh Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
250 (160)0.36 (0.56)Exterior
Gỗ Bách10
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
4.0
Lòng Dũng Cảm Của Sảnh Chính Nghĩa
Lòng Dũng Cảm Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
530 (397)0.17 (0.23)Exterior
Gỗ Ngô Đồng10
+
Mảnh Sắt10
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
4.0
Sảnh Chính Nghĩa Thép Cứng
Sảnh Chính Nghĩa Thép Cứng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
820 (601)0.11 (0.15)Exterior
Gỗ Ngô Đồng6
+
Mảnh Sắt Trắng12
+
16h
4.0
Thợ Khéo Của Sảnh Chính Nghĩa
Thợ Khéo Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
735 (546)0.12 (0.16)Exterior
Gỗ Ngô Đồng8
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
4.0
Thời Gian Của Sảnh Chính Nghĩa
Thời Gian Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
1200 (883)0.08 (0.1)Exterior
Gỗ Ngô Đồng6
+
Mảnh Sắt Trắng12
+
16h
4.0
Hương Thơm Của Sảnh Chính Nghĩa
Hương Thơm Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
655 (460)0.14 (0.2)Exterior
Gỗ Bách10
+
Mảnh Sắt Trắng8
+
16h
4.0
Phồn Vinh Của Sảnh Chính Nghĩa
Phồn Vinh Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
525 (341)0.17 (0.26)Exterior
Gỗ Ngô Đồng10
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
4.0
Bách Hóa Của Sảnh Chính Nghĩa
Bách Hóa Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
510 (365)0.18 (0.25)Exterior
Gỗ Bách8
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
4.0
Thương Mại Của Sảnh Chính Nghĩa
Thương Mại Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
505 (345)0.18 (0.26)Exterior
Gỗ Ngô Đồng8
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
4.0
Công Vụ Của Sảnh Chính Nghĩa
Công Vụ Của Sảnh Chính Nghĩa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
585 (378)0.15 (0.24)Exterior
Gỗ Ngô Đồng8
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
4.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton