Thế Ngoại Đào Viên – Phần III

Thế Ngoại Đào Viên - Phần III
Thế Ngoại Đào Viên - Phần IIINameThế Ngoại Đào Viên - Phần III
Amount of Achievements10
Reward
Thành Tựu - Trăm Hoa Đua Nở1
Thành Tựu - Trăm Hoa Đua Nở
IconNameDescriptionShownRewardVer
Bàn cờ không gian dịch chuyển
Bàn cờ không gian dịch chuyểnThiết lập "Điểm Dịch Chuyển Động Tiên" lần đầu trong "Ấm Trần Ca".
Nguyên Thạch5
2.0
Chúng tôi cần nhiều cây trồng hơn!
Chúng tôi cần nhiều cây trồng hơn!Thu hoạch 40 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Phỉ Thúy".
Nguyên Thạch5
2.0
Chúng tôi cần nhiều cây trồng hơn!
Chúng tôi cần nhiều cây trồng hơn!Thu hoạch 200 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Phỉ Thúy".
Nguyên Thạch10
2.0
Chúng tôi cần nhiều cây trồng hơn!
Chúng tôi cần nhiều cây trồng hơn!Thu hoạch 800 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Phỉ Thúy".
Nguyên Thạch20
2.0
Động Tiên Hoa Nở
Động Tiên Hoa NởThu hoạch 40 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Phì Nhiêu".
Nguyên Thạch5
2.0
Động Tiên Hoa Nở
Động Tiên Hoa NởThu hoạch 200 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Phì Nhiêu".
Nguyên Thạch10
2.0
Động Tiên Hoa Nở
Động Tiên Hoa NởThu hoạch 800 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Phì Nhiêu".
Nguyên Thạch20
2.0
Đã đến giờ thu hoạch!
Đã đến giờ thu hoạch!Thu hoạch 40 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Trật Tự".
Nguyên Thạch5
2.0
Đã đến giờ thu hoạch!
Đã đến giờ thu hoạch!Thu hoạch 200 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Trật Tự".
Nguyên Thạch10
2.0
Đã đến giờ thu hoạch!
Đã đến giờ thu hoạch!Thu hoạch 800 vật thu thập trong "Thửa Ruộng Trật Tự".
Nguyên Thạch20
2.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton