Đèn

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Đèn Đường Khắc Hoa
Đèn Đường Khắc Hoa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
115 (97)0.52 (0.62)Exterior
Mảnh Sắt4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.8.0-
Đèn Đường Ngoại Ô
Đèn Đường Ngoại Ô2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (74)0.35 (0.41)Exterior
Gỗ Thông4
+
12h
2.8.0-
Đèn Đuổi Tà - Soi Sáng Xung Quanh
Đèn Đuổi Tà - Soi Sáng Xung Quanh3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
135 (124)0.44 (0.48)Exterior
Gỗ Thông4
+
Đốt Trúc4
+
14h
2.8.0-
Đèn Bốn Mặt - Tình Bạn Phương Xa
Đèn Bốn Mặt - Tình Bạn Phương Xa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (74)0.71 (0.81)Exterior
Gỗ Thông4
+
Đốt Trúc4
+
14h
2.8.0-
Đèn Sáng Rực - Mặc Ảnh
Đèn Sáng Rực - Mặc Ảnh3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
115 (97)0.52 (0.62)Exterior
Gỗ Khước Sa4
+
Đốt Trúc4
+
14h
2.8.0-
Đèn Lồng Đá - Ánh Sáng Bất Động
Đèn Lồng Đá - Ánh Sáng Bất Động3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
115 (97)0.52 (0.62)Exterior
Mảnh Sắt Trắng4
+
Mảnh Sắt4
+
14h
2.8.0-
Chiếu Sáng Ba Thước
Chiếu Sáng Ba Thước3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (74)0.71 (0.81)Exterior
Gỗ Khổng Tước4
+
Vải Vóc2
+
Thuốc Nhuộm Đỏ2
+
14h
2.8.0-
Trụ Đèn Đá Trắng
Trụ Đèn Đá Trắng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
115 (97)0.52 (0.62)Exterior
Mảnh Sắt8
+
14h
2.8.0-
Trụ Đèn Gỗ Otogi
Trụ Đèn Gỗ Otogi3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
115 (97)0.52 (0.62)Exterior
Gỗ Otogi8
+
14h
2.8.0-
Cổng Tế Lễ Ngũ Trùng Đăng
Cổng Tế Lễ Ngũ Trùng Đăng2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
165 (147)0.18 (0.2)Exterior
Gỗ Otogi4
+
Vải Vóc2
+
12h
2.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton