Char Jewel

IconNameRarityRecipeUsed By Character
Vụn Kim Cương Bạc
Vụn Kim Cương Bạc2
RarstrRarstr
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Mảnh Kim Cương Bạc
Mảnh Kim Cương Bạc3
RarstrRarstrRarstr
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Miếng Kim Cương Bạc
Miếng Kim Cương Bạc4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Kim Cương Bạc
Kim Cương Bạc5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Vụn Mã Não Cháy
Vụn Mã Não Cháy2
RarstrRarstr
Vụn Thanh Kim Sạch1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Tùng Thạch Tự Tại1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Mảnh Ngọc Băng Vụn1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Hoàng Ngọc Cứng1
+
Bụi Biến Đổi1
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Mảnh Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy3
RarstrRarstrRarstr
Vụn Mã Não Cháy3
+
Mora300
or
Mảnh Thanh Kim Sạch1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Ngọc Băng Vỡ1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng1
+
Bụi Biến Đổi3
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Miếng Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Mảnh Mã Não Cháy3
+
Mora900
or
Miếng Thanh Kim Sạch1
+
Bụi Biến Đổi9
or
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng1
+
Bụi Biến Đổi9
or
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi1
+
Bụi Biến Đổi9
or
Miếng Tùng Thạch Tự Tại1
+
Bụi Biến Đổi9
or
Miếng Ngọc Băng1
+
Bụi Biến Đổi9
or
Miếng Hoàng Ngọc Cứng1
+
Bụi Biến Đổi9
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Mã Não Cháy
Mã Não Cháy5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
or
Thanh Kim Sạch1
+
Bụi Biến Đổi27
or
Ngọc Bích Sinh Trưởng1
+
Bụi Biến Đổi27
or
Tử Tinh Thắng Lợi1
+
Bụi Biến Đổi27
or
Tùng Thạch Tự Tại1
+
Bụi Biến Đổi27
or
Ngọc Băng1
+
Bụi Biến Đổi27
or
Hoàng Ngọc Cứng1
+
Bụi Biến Đổi27
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Vụn Thanh Kim Sạch
Vụn Thanh Kim Sạch2
RarstrRarstr
Vụn Mã Não Cháy1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Tùng Thạch Tự Tại1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Mảnh Ngọc Băng Vụn1
+
Bụi Biến Đổi1
or
Vụn Hoàng Ngọc Cứng1
+
Bụi Biến Đổi1
Barbara
Xingqiu
Tartaglia
Mona
Sangonomiya Kokomi
Yelan
Kamisato Ayato
Nilou
Candace
Neuvillette
Furina
Sigewinne
Mảnh Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch3
RarstrRarstrRarstr
Vụn Thanh Kim Sạch3
+
Mora300
or
Mảnh Mã Não Cháy1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Ngọc Băng Vỡ1
+
Bụi Biến Đổi3
or
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng1
+
Bụi Biến Đổi3
Barbara
Xingqiu
Tartaglia
Mona
Sangonomiya Kokomi
Yelan
Kamisato Ayato
Nilou
Candace
Neuvillette
Furina
Sigewinne
items per Page
PrevNext

One response to “Char Jewel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton