Đồ Vật Lớn

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Kệ Đồ Gỗ Sam
Kệ Đồ Gỗ Sam2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
65 (47)0.46 (0.64)Exterior
Gỗ Sam4
+
12h
2.8.0-
Kệ Vũ Khí Gỗ Sam
Kệ Vũ Khí Gỗ Sam2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Sam4
+
12h
2.8.0-
Kệ Vũ Khí Gỗ Cứng
Kệ Vũ Khí Gỗ Cứng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Sam8
+
14h
2.8.0-
Rương Hàng Gỗ Sam Chất Chồng
Rương Hàng Gỗ Sam Chất Chồng2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
40 (28)0.75 (1.07)Exterior
Gỗ Sam4
+
12h
2.8.0-
Thùng Rượu Gỗ Sam Xếp Ngay Ngắn
Thùng Rượu Gỗ Sam Xếp Ngay Ngắn2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Sam4
+
12h
2.8.0-
Xe Kéo Hàng Thô Sơ
Xe Kéo Hàng Thô Sơ2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
65 (47)0.46 (0.64)Exterior
Gỗ Sam4
+
12h
2.8.0-
Giếng Đá Chắc Chắn
Giếng Đá Chắc Chắn3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
190 (141)0.32 (0.43)Exterior
Mảnh Sắt Trắng8
+
Gỗ Sam4
+
14h
2.8.0-
Vò Rượu Khung Tre - Mỹ Tửu Chờ Trăng
Vò Rượu Khung Tre - Mỹ Tửu Chờ Trăng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Đốt Trúc12
+
14h
2.8.0-
Sạp Đồ Chơi - Niềm Vui Lấp Lánh
Sạp Đồ Chơi - Niềm Vui Lấp Lánh3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (61)0.71 (0.98)Exterior
Gỗ Sam4
+
Đốt Trúc4
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Sạp Dù - Sắc Màu
Sạp Dù - Sắc Màu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
110 (93)0.55 (0.65)Exterior
Gỗ Sam4
+
Đốt Trúc4
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton