Wep Primary Ascension Material

IconNameRarityRecipeUsed By Weapon
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương2
RarstrRarstr
Kiếm Bạc
Lãnh Nhẫn
Tây Phong Kiếm
Trường Kiếm Tông Thất
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
Con Thoi Chu Sa
Nanh Sói
Phong Ưng Kiếm
Kiếm Thiết Ảnh
Kiếm Chuông
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Nhật Ký Học Sinh
Sổ Tay Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp
Tây Phong Mật Điển
Mật Pháp Tông Thất
Cung Lông Quạ
Tuyệt Huyền
Cung Sắc Xanh
Điệu Van Ban Đêm
Xác Tàu Tháp Cô Vương
Xác Tàu Tháp Cô Vương3
RarstrRarstrRarstr
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương3
+
Mora125
Kiếm Bạc
Lãnh Nhẫn
Tây Phong Kiếm
Trường Kiếm Tông Thất
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
Con Thoi Chu Sa
Nanh Sói
Phong Ưng Kiếm
Kiếm Thiết Ảnh
Kiếm Chuông
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Nhật Ký Học Sinh
Sổ Tay Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp
Tây Phong Mật Điển
Mật Pháp Tông Thất
Cung Lông Quạ
Tuyệt Huyền
Cung Sắc Xanh
Điệu Van Ban Đêm
Mảnh Vỡ Tháp Cô Vương
Mảnh Vỡ Tháp Cô Vương4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Xác Tàu Tháp Cô Vương3
+
Mora350
Kiếm Bạc
Lãnh Nhẫn
Tây Phong Kiếm
Trường Kiếm Tông Thất
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
Con Thoi Chu Sa
Nanh Sói
Phong Ưng Kiếm
Kiếm Thiết Ảnh
Kiếm Chuông
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Nhật Ký Học Sinh
Sổ Tay Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp
Tây Phong Mật Điển
Mật Pháp Tông Thất
Cung Lông Quạ
Tuyệt Huyền
Cung Sắc Xanh
Điệu Van Ban Đêm
Mảnh Giấc Mơ Tháp Cô Vương
Mảnh Giấc Mơ Tháp Cô Vương5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Lãnh Nhẫn
Tây Phong Kiếm
Trường Kiếm Tông Thất
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
Con Thoi Chu Sa
Nanh Sói
Phong Ưng Kiếm
Kiếm Thiết Ảnh
Kiếm Chuông
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Tóm Tắt Ma Pháp
Tây Phong Mật Điển
Mật Pháp Tông Thất
Cung Lông Quạ
Tuyệt Huyền
Cung Sắc Xanh
Điệu Van Ban Đêm
Răng Sữa Sói Bão
Răng Sữa Sói Bão2
RarstrRarstr
Thần Kiếm Lê Minh
Kiếm Sáo
Kiếm Đen
Kiếm Giáng Lâm
Thiên Không Kiếm
Kiếm Huấn Luyện
Kiếm Dụng Binh
Kiếm Huyết Rồng
Đại Kiếm Tế Lễ
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thương Quyết Chiến
Thương Long Tích
Mũi Nhọn Của Gió
Câu Chuyện Diệt Rồng
Chương Nhạc Lang Thang
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco
Quyển Thiên Không
Cung Săn Bắn
Cung Săn Bắn Tôi Luyện
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Cung Tế Lễ
Cánh Thiên Không
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Khúc Ca Xanh Bao La
Răng Vỡ Sói Bão
Răng Vỡ Sói Bão3
RarstrRarstrRarstr
Răng Sữa Sói Bão3
+
Mora125
Thần Kiếm Lê Minh
Kiếm Sáo
Kiếm Đen
Kiếm Giáng Lâm
Thiên Không Kiếm
Kiếm Huấn Luyện
Kiếm Dụng Binh
Kiếm Huyết Rồng
Đại Kiếm Tế Lễ
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thương Quyết Chiến
Thương Long Tích
Mũi Nhọn Của Gió
Câu Chuyện Diệt Rồng
Chương Nhạc Lang Thang
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco
Quyển Thiên Không
Cung Săn Bắn
Cung Săn Bắn Tôi Luyện
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Cung Tế Lễ
Cánh Thiên Không
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Khúc Ca Xanh Bao La
Mảnh Răng Sói Bão
Mảnh Răng Sói Bão4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Răng Vỡ Sói Bão3
+
Mora350
Thần Kiếm Lê Minh
Kiếm Sáo
Kiếm Đen
Kiếm Giáng Lâm
Thiên Không Kiếm
Kiếm Huấn Luyện
Kiếm Dụng Binh
Kiếm Huyết Rồng
Đại Kiếm Tế Lễ
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thương Quyết Chiến
Thương Long Tích
Mũi Nhọn Của Gió
Câu Chuyện Diệt Rồng
Chương Nhạc Lang Thang
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco
Quyển Thiên Không
Cung Săn Bắn
Cung Săn Bắn Tôi Luyện
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Cung Tế Lễ
Cánh Thiên Không
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Khúc Ca Xanh Bao La
Nỗi Nhớ Của Sói Bão
Nỗi Nhớ Của Sói Bão5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Thần Kiếm Lê Minh
Kiếm Sáo
Kiếm Đen
Kiếm Giáng Lâm
Thiên Không Kiếm
Kiếm Huyết Rồng
Đại Kiếm Tế Lễ
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thương Quyết Chiến
Thương Long Tích
Mũi Nhọn Của Gió
Câu Chuyện Diệt Rồng
Chương Nhạc Lang Thang
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco
Quyển Thiên Không
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Cung Tế Lễ
Cánh Thiên Không
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Khúc Ca Xanh Bao La
Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử2
RarstrRarstr
Kiếm Lữ Hành
Kiếm Tế Lễ
Răng Nanh Rỉ Sét
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Kiếm Bạch Thiết
Đại Kiếm Tây Phong
Đại Kiếm Tông Thất
Đóa Hoa Tôn Màu Thép
Đường Cùng Của Sói
Thương Tân Thủ
Thương Sắt
Thương Tây Phong
Xương Sống Thiên Không
Tiểu Thuyết Dị Giới
Mảnh Chương Tế Lễ
Trái Chịu Lạnh
Điển Tích Tây Phong
Cung Phản Khúc
Cung Tây Phong
Trường Cung Tông Thất
Thợ Săn Hẻm Tối
Bài Ca Hoa Gió
Cung Amos
Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử3
RarstrRarstrRarstr
Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử3
+
Mora125
Kiếm Lữ Hành
Kiếm Tế Lễ
Răng Nanh Rỉ Sét
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Kiếm Bạch Thiết
Đại Kiếm Tây Phong
Đại Kiếm Tông Thất
Đóa Hoa Tôn Màu Thép
Đường Cùng Của Sói
Thương Tân Thủ
Thương Sắt
Thương Tây Phong
Xương Sống Thiên Không
Tiểu Thuyết Dị Giới
Mảnh Chương Tế Lễ
Trái Chịu Lạnh
Điển Tích Tây Phong
Cung Phản Khúc
Cung Tây Phong
Trường Cung Tông Thất
Thợ Săn Hẻm Tối
Bài Ca Hoa Gió
Cung Amos
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton