Cây Cao To

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Màu Xanh Của Gió
Màu Xanh Của Gió3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
150 (150)0.13 (0.13)Exterior
Gỗ Thùy Hương20
+
6h
2.8.0-
Dừa Trắng Ngân Câu
Dừa Trắng Ngân Câu3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (50)0.4 (0.4)Exterior
Gỗ Thùy Hương20
+
6h
2.8.0-
Dừa Trắng Minh Sa
Dừa Trắng Minh Sa3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (50)0.4 (0.4)Exterior
Gỗ Thùy Hương20
+
6h
2.8.0-
Phong Đỏ Thiên Hành - Lá Đỏ Như Lửa
Phong Đỏ Thiên Hành - Lá Đỏ Như Lửa3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
350 (350)0.06 (0.06)Exterior
Gỗ Thùy Hương20
+
6h
2.8.0-
Cây Bàn Phục Kỳ Lạ
Cây Bàn Phục Kỳ Lạ3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (50)0.4 (0.4)Exterior
Gỗ Thùy Hương20
+
6h
2.8.0-
Cây Khước Sa Lá Vàng
Cây Khước Sa Lá Vàng3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
100 (100)0.2 (0.2)Exterior
Gỗ Thùy Hương20
+
6h
2.8.0-
Cây Tụy Hoa Mạnh Mẽ
Cây Tụy Hoa Mạnh Mẽ3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
200 (200)0.1 (0.1)Exterior2.8.0-
Cây Tụy Hoa Non Nớt
Cây Tụy Hoa Non Nớt3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
100 (100)0.2 (0.2)Exterior2.8.0-
Cây Hoa Cao To
Cây Hoa Cao To3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
250 (250)0.08 (0.08)Exterior2.8.0-
Cây Hoa Mới Nhú
Cây Hoa Mới Nhú3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
250 (250)0.08 (0.08)Exterior2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton