Đồ Vật Đặc Biệt

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Tiếng Đàn Vang Vọng
Tiếng Đàn Vang Vọng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.22 (0.22)Exterior2.8.0-
"Âm Vang Vạn Dặm - Phiêu Dương"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
35 (35)2.57 (2.57)Exterior2.4
"Pháo Hoa Say Ngủ"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.22 (0.22)Exterior2.6
"Pháo Hoa Nhàn Nhã"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.22 (0.22)Exterior2.6
Bếp Nhà Hàng Hạng Nặng
Bếp Nhà Hàng Hạng Nặng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
270 (270)0.22 (0.22)Exterior
Mảnh Sắt Trắng4
+
Mảnh Sắt4
+
14h
2.6
Cú Mặt Nước - Xoay
Cú Mặt Nước - Xoay3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.05 (0.05)Exterior2.7
Cú Mặt Nước - Múa
Cú Mặt Nước - Múa3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.05 (0.05)Exterior2.7
Cú Mặt Nước - Bay
Cú Mặt Nước - Bay3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.05 (0.05)Exterior2.7
Cú Lôi Đình - Xoay
Cú Lôi Đình - Xoay3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.05 (0.05)Exterior2.7
Cú Lôi Đình - Múa
Cú Lôi Đình - Múa3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
400 (400)0.05 (0.05)Exterior2.7
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton