Rượu Đặc Chế Của Draff

Rượu Đặc Chế Của Draff
Rượu Đặc Chế Của DraffNameRượu Đặc Chế Của Draff
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionDanh sách toàn bộ nguyên liệu để điều chế rượu của Draff. Nếu dùng các nguyên liệu khác, sẽ có hiệu quả bất ngờ chăng?

Item Story

Rượu đặc chế của ngài Draff cần dùng đến "Quả Mâm Xôi"
Có điều, nếu dùng các nguyên liệu khác, phải chăng sẽ có điều bất ngờ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton