Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích

Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Văn Tự Sao Chép Từ Di TíchNameVăn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyVăn Tự Sao Chép Từ Di Tích, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionBốn lời răn Guizhong gồm có: "Dạy phải dùng trí, luật phải dùng đức, kiên trì rèn luyện, tất cả chung lòng, bốn điều hợp thành Quy Li Tập."
"...Cố hương khó rời. Kho báu ở Quy Li, có bốn lời răn Quy Li dẫn lối, con cháu đời sau muốn lấy được thì phải lấy đó tự hỏi bản tâm..."
Mảnh giấy sao chép từ bia đá dường như do ai đó để lại...

Item Story

Bốn lời răn Guizhong gồm có: "Dạy phải dùng trí, luật phải dùng đức, kiên trì rèn luyện, tất cả chung lòng, bốn điều hợp thành Quy Li Tập."
"...Cố hương khó rời. Kho báu ở Quy Li, có bốn lời răn Guizhong dẫn lối, con cháu đời sau muốn lấy được thì phải lấy đó tự hỏi bản tâm..."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton