Alhaitham

Alhaitham
AlhaithamNameAlhaitham
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionQuan Thư Ký đương nhiệm của Giáo Viện Sumeru, có tài năng và trí tuệ hơn người. Cuộc sống tự do tự tại, người thường cơ bản là sẽ không thể tìm được anh ấy.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Alhaitham
Alhaitham5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
sworddendro
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng
Nhụy Hoa Sỏi Cát
Băng Đỏ Viền Vàng
Nhộng Cát
Triết Học Của
Gương Mushin
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton