Hồ Sơ Tổng Vụ

Hồ Sơ Tổng Vụ
Hồ Sơ Tổng VụNameHồ Sơ Tổng Vụ
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionVăn kiện tổng vụ nhận được từ chỗ "Minh Tinh Trai"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton