Mảnh Thúy Hàm Nham

Mảnh Thúy Hàm Nham
Mảnh Thúy Hàm NhamNameMảnh Thúy Hàm Nham
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMẫu đá được Yanfei và Zhiqiao cho là Thúy Hàm Nham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton