“Thẻ Ngự Thần” Kỳ Lạ

Name"Thẻ Ngự Thần" Kỳ Lạ
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, "Thẻ Ngự Thần" Kỳ Lạ
RarityRaritystr
DescriptionChữ trên quẻ nhận được khi đọc "ám ngữ" lúc đổi "Thẻ Ngự Thần". Ghi chép mục tiêu hành động và địa điểm xuất hiện.

Item Story


"Quỷ Bắc Quốc - Mourisu Kiếm Lửa"
Gần đây, các mật thám của Fatui đang rục rịch trong hang động bên dưới thành Inazuma.
Mưu đồ phá hủy an ninh trong thành và đe dọa vùng đất của Shogun.
Nghe nói hắn có tên là "Mourisu".

Gửi "Shuumatsu" đến cho kẻ tội đồ và kẻ địch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton