Thẻ Trúc

Thẻ Trúc
Thẻ TrúcNameThẻ Trúc
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionThẻ trúc ký hiệu ở nơi nào đó. Có thể đến tìm Gendou Ringo ở Đền Narukami để đổi Thẻ Ngự Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton