“Vật Trấn Giữ”

Name"Vật Trấn Giữ"
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionVật bí ẩn lấy được từ bức tượng hình hồ ly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton