(test)灯纸纤维待重命名
(test)灯纸纤维待重命名Name(test)灯纸纤维待重命名
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionNhặt được từ Fatui, Hilichurl và Pháp Sư Vực Sâu, cũng có thể thu thập từ thực vật.
Sợi tơ ở khắp mọi nơi. Sau khi được xử lý, nó có thể được tạo thành vỏ của Đèn Minh Tiêu, để nó mang theo những nguyện vọng tốt đẹp đến nơi xa.
Có thể tìm ở Liyue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton