Đồ Chơi “Tiểu Bảo Một Mắt”

Đồ Chơi
Đồ Chơi NameĐồ Chơi "Tiểu Bảo Một Mắt"
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMón đồ chơi tiểu bảo một mắt do Childe đặt riêng cho Teucer, trên đó còn viết tên của Teucer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton