Bách Vô Cấm Kỵ Lục

Bách Vô Cấm Kỵ Lục
Bách Vô Cấm Kỵ LụcNameBách Vô Cấm Kỵ Lục
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMột tín vật nào đó được quan chấp hành "Childe" của Fatui mượn dùng, dân chúng Liyue chỉ có thể đứng ngoài "Tuyệt Vân Gián" cung phụng tiên nhân, nhưng nghe nói tín vật này có thể tiến lại gần động phủ của tiên nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton