[Hải Sơn Lục Vân Ký]

[Hải Sơn Lục Vân Ký]
[Hải Sơn Lục Vân Ký]Name[Hải Sơn Lục Vân Ký]
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
Description"Hải Sơn Lục Vân Ký" mà Liu Su từng nhắc tới, kể câu chuyện về đội thuyền Nam Thập Tự...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton