Lam Sinh Thạch

Lam Sinh Thạch
Lam Sinh ThạchNameLam Sinh Thạch
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionPhù Sinh Thạch đào được từ bộ rễ của quả Bồng Bồng, màu sắc rất đặc biệt, có lẽ đây là "Lam Sinh Thạch" mà Wang'ya nói...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton