Giọt Nước Mắt Kết Tinh

Giọt Nước Mắt Kết Tinh
Giọt Nước Mắt Kết TinhNameGiọt Nước Mắt Kết Tinh
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionNước mắt được cất giấu trong rừng sâu. May là không bị côn trùng ăn mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton