Cẩn thận!

Cẩn thận!
Cẩn thận!NameCẩn thận!
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionThư đe dọa nặc danh. Nội dung không đầu không đuôi.

Item Story


"Tiểu thư Barbara thân mến:


Cướp lấy thứ quan trọng của cô chôn sâu vào đất"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton