Rượu Đặc Chế Của Margaret

Rượu Đặc Chế Của Margaret
Rượu Đặc Chế Của MargaretNameRượu Đặc Chế Của Margaret
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionDanh sách toàn bộ nguyên liệu để điều chế rượu của Margaret. Nếu dùng các nguyên liệu khác, sẽ có hiệu quả bất ngờ chăng?

Item Story

Rượu đặc chế của tiểu thư Margaret cần dùng đến "Bồ Công Anh"
Có điều, nếu dùng các nguyên liệu khác, phải chăng sẽ có điều bất ngờ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton