(test)可莉的本子
(test)可莉的本子Name(test)可莉的本子
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
Description(test)可莉的本子

Item Story

Trong thành đốt pháo, phòng giam báo cáo
Bom gây thương tích, Jean tìm đến cửa
Phóng hỏa đốt rừng, Klee chết chắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton