Quặng Châu Báu

IconNameRarityFamily
Quặng Châu Báu
Quặng Châu Báu1
Rarstr
Non-Codex Series, Quặng Châu Báu
Quặng Châu Báu
Quặng Châu Báu1
Rarstr
Quặng Châu Báu, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Quặng Châu Báu

Quặng Châu Báu
Quặng Châu BáuNameQuặng Châu Báu
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Quặng Châu Báu
RarityRaritystr
DescriptionQuyển sách quý giá chỉ còn lại một bản duy nhất trong Quần Ngọc Các, dường như là một quyển trong hệ liệt. Ghi lại việc phân tích các phương châm kinh tế của Liyue.
...

Mọi hoạt động công thương giống như dòng chảy, bắt đầu từ đá và kết thúc ở đại dương. Đoàn kết đâu phải chuyện nhỏ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Người có quyền thế ngăn chặn bất công, thắt chặt khế ước để được vạn lợi; Không ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không dùng kẻ yếu để đàn áp kẻ mạnh. Cần biết đạo lý giao dịch có đi có lại, khai thông dòng chảy của tiền, thậm chí là đạo lý công bằng.
Có người nói: Dân mất việc làm, không nơi cày cấy, không có mái nhà che nắng mưa, ruộng đồng bị tàn phá, họ dốc sức lao động, mà cánh cổng vàng ngọc trước ngôi nhà của kẻ giàu có thì đạo lý ở đâu?
Lời này rất vô lý. Dòng chảy lợi nhuận như sóng xô bờ cát, lượng đào thải rất nhiều; Giống như thác ghềnh giữa thung lũng chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Người nghèo đâu thể nghèo mãi, người giàu cũng chẳng thể nắm giữ của cải mãi, ngân khố sẽ đầy và đất nước bình yên.
Do đó, việc dỡ bỏ tư nhân hóa, mở rộng thị trường, và cải cách chế độ là việc tất yếu. Dựa vào viện trợ thì dễ sinh lười biếng, không nên lạm dụng mà nên giảm bớt; Thiên Nham Quân khó lòng trấn áp, vì vậy nên mở rộng để dẹp yên đạo tặc, vạn dân an bình.

...

Tuy Đế Quân sống thọ, mọi người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng để không cần lo lắng. Sự bất tử của Liyue, sự gắn bó của nhân thế, được tiến hành từ từ theo kế hoạch này. Trong vấn đề đổi mới, chúng ta nên thực hiện kế hoạch một cách từ tốn, và không được bỏ sót nhu cầu cấp thiết. Cũng như phiến đá được đẽo gọt tỉ mỉ, ngọc sẽ nổi lên theo thời gian, nên những chuyện phức tạp ở Liyue cũng vậy.

Quặng Châu Báu

Quặng Châu Báu
Quặng Châu BáuNameQuặng Châu Báu
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyQuặng Châu Báu, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionQuyển sách quý giá chỉ còn lại một bản duy nhất trong Quần Ngọc Các, dường như là một quyển trong hệ liệt. Ghi lại việc phân tích các phương châm kinh tế của Liyue.
...

Mọi hoạt động công thương giống như dòng chảy, bắt đầu từ đá và kết thúc ở đại dương. Đoàn kết đâu phải chuyện nhỏ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Người có quyền thế ngăn chặn bất công, thắt chặt khế ước để được vạn lợi; Không ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không dùng kẻ yếu để đàn áp kẻ mạnh. Cần biết đạo lý giao dịch có đi có lại, khai thông dòng chảy của tiền, thậm chí là đạo lý công bằng.
Có người nói: Dân mất việc làm, không nơi cày cấy, không có mái nhà che nắng mưa, ruộng đồng bị tàn phá, họ dốc sức lao động, mà cánh cổng vàng ngọc trước ngôi nhà của kẻ giàu có thì đạo lý ở đâu?
Lời này rất vô lý. Dòng chảy lợi nhuận như sóng xô bờ cát, lượng đào thải rất nhiều; Giống như thác ghềnh giữa thung lũng chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Người nghèo đâu thể nghèo mãi, người giàu cũng chẳng thể nắm giữ của cải mãi, ngân khố sẽ đầy và đất nước bình yên.
Do đó, việc dỡ bỏ tư nhân hóa, mở rộng thị trường, và cải cách chế độ là việc tất yếu. Dựa vào viện trợ thì dễ sinh lười biếng, không nên lạm dụng mà nên giảm bớt; Thiên Nham Quân khó lòng trấn áp, vì vậy nên mở rộng để dẹp yên đạo tặc, vạn dân an bình.

...

Tuy Đế Quân sống thọ, mọi người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng để không cần lo lắng. Sự bất tử của Liyue, sự gắn bó của nhân thế, được tiến hành từ từ theo kế hoạch này. Trong vấn đề đổi mới, chúng ta nên thực hiện kế hoạch một cách từ tốn, và không được bỏ sót nhu cầu cấp thiết. Cũng như phiến đá được đẽo gọt tỉ mỉ, ngọc sẽ nổi lên theo thời gian, nên những chuyện phức tạp ở Liyue cũng vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton