Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá

IconNameRarityFamily
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá1
Rarstr
Non-Codex Series, Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá1
Rarstr
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá1
Rarstr
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá1
Rarstr
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá1
Rarstr
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia ĐáNameVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
RarityRaritystr
Description"...Xưa kia, nhờ Nông mà hưng, người đông thành chợ..."
Văn tự sao chép từ bia đá dường như truyền tải điều gì đó...
"...Xưa kia, nhờ Nông mà hưng, người đông thành chợ..."

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia ĐáNameVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Description"...Có thần tới, tên Guizhong, giỏi điều khiển đất, che trời mấy ngàn dặm..."
Văn tự sao chép từ bia đá dường như truyền tải điều gì đó...
"...Có thần tới, tên Guizhong, cuốn tung bụi mù, che trời mấy ngàn dặm..."

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia ĐáNameVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Description"...Đưa ra bốn giới, ban bố muôn dân..."
Văn tự sao chép từ bia đá dường như truyền tải điều gì đó...
"...Đưa ra bốn lời răn, ban bố muôn dân..."

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia ĐáNameVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Description"...Sau lại có thần tới, lấy đá làm vũ khí, tập hợp tộc dân Liyue, bảo vệ dân chúng..."
Văn tự sao chép từ bia đá dường như truyền tải điều gì đó...
"... Sau lại có thần tới, lấy đá làm vũ khí, tập hợp tộc dân Liyue, bảo vệ dân chúng..."

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá

Văn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Văn Tự Sao Chép Từ Bia ĐáNameVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyVăn Tự Sao Chép Từ Bia Đá, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Description"... Lấy tên của hai thần, gọi đây là Quy Li..."
Văn tự sao chép từ bia đá dường như truyền tải điều gì đó...
"... Lấy tên của nhị thần, gọi đây là Quy Li..."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton