Ghi Chú Chiêu Mộ

IconNameRarityFamily
Ghi Chú Chiêu Mộ
Ghi Chú Chiêu Mộ1
Rarstr
Non-Codex Series, Ghi Chú Chiêu Mộ
Ghi Chú Chiêu Mộ
Ghi Chú Chiêu Mộ1
Rarstr
Ghi Chú Chiêu Mộ, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Ghi Chú Chiêu Mộ

Ghi Chú Chiêu Mộ
Ghi Chú Chiêu MộNameGhi Chú Chiêu Mộ
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Ghi Chú Chiêu Mộ
RarityRaritystr
DescriptionGhi chú được viết bởi người ủy thác là Benoit Leroy, với một bản đồ được đính kèm trên khung địa chỉ.
Ngài Benoit Leroy cần thuê một người giúp việc theo giờ. Yêu cầu thạo việc nhà, nấu nướng và biết cách chăm sóc người già. Ngài Leroy sẽ cung cấp chỗ ở, bữa ăn và thù lao tương xứng cho người giúp việc. Người ứng tuyển vui lòng liên hệ trực tiếp.

Ghi Chú Chiêu Mộ

Ghi Chú Chiêu Mộ
Ghi Chú Chiêu MộNameGhi Chú Chiêu Mộ
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyGhi Chú Chiêu Mộ, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionGhi Chú Chiêu Mộ
Ngài Benoit Leroy cần thuê một người giúp việc theo giờ. Yêu cầu thạo việc nhà, nấu nướng và biết cách chăm sóc người già. Ngài Leroy sẽ cung cấp chỗ ở, bữa ăn và thù lao tương xứng cho người giúp việc. Người ứng tuyển vui lòng liên hệ trực tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton