Hard Crystal Chunk

Hard Crystal Chunk
Hard Crystal ChunkNameHard Crystal Chunk
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionก้อนคริสตัลที่ยังไม่ผ่านการเจียระไน แม้ว่าคนทั่วไปจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็สามารถทิ้งรอยขีดข่วนบนพื้นผิวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton